در سیستم مدنظر ما، مرزهای ایران به صورتی مشروع پذیرفته شده‌اند و یكپارچگی ایران به بحث گذاشته نمی‌شود...

هر نیروی اپوزیسیونی كه بر مدار فكری تقدس‌بخشیدن به سنتز حركت نماید در نهایت به یك تغذیه‌كننده‌ی نظام سركوبگر و هژمونی‌خواه تبدیل خواهد شد...

جامعه‌یی که فرهنگ و سازماندهی دموکراتیک در آن توسعه یافته باشد، قادر به قبول ممنوعیت فرهنگی، زبانی و هویتی و مانع‌تراشی در برابر پیشرفت آن نخواهد بود...

سازماندهی بر مبنای خودمدیریتی واحد‌‌ها و افراد، در سطحی که بتوانند در مقیاس شخصی بر مشکلات فائق آیند، اساس گرفته می‌شود...

در كنفدرالیسم دموكراتیك، پدیده‌ی شوم "دیگری‌شدن" وجود ندارد و هر كس می‌تواند با هویت خود در میهنی مشترك زندگی كند...

اسلام شیعی، از سر تا انتهایش ملی‌گرایی ایرانی است؛ ایدئولوژی هژمونیكِ سنت امپراطوری ایران است...

برخلاف تعریف آنارشیست‌ها و لیبرال‌ها، سیاست به معنای رقابت اجتماعی با اتکای به زور نیست ...

این به‌دور از واقعیت است که عمر اپوزیسیون را در حدود نظام‌های پارلمانی در نظر می‌گیرند...

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (14)
اپوزیسیون از دیدگاه دیالكتیكی (1)
کنفدرالیسم دموكراتیك نحوه‌ی همزیستی انسانی است (2)
کنفدرالیسم دموكراتیك نحوه‌ی همزیستی انسانی است
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (13)
آینده روشن ایران و بازیابی نقش تاریخی‌اش در خاورمیانه
سیاست
اپوزیسیون

"ههڤال سارا" تبلور مبارزه و مقاومت آپویی

باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و اراده‌ای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...