مراتب قدرت در تاریخ کیهانی تمدن را می‌توان در نهادهای مفرد از کیهان یعنی خانواده، خاندان و شرکت مدرنیته‌یی بویژه در خاورمیانه یافت...

هزاران سال است كه ادبیات در ایران همچون حربه‌یی در دست نظام است كه برای تداوم عمرش از آن سوءاستفاده‌های سیاسی می‌كند...

این پیروزی ازآن شما نیست. آنهایی كه می‎گویند با شما دوستی كرده‎اند، درست رفتار نمی‎كنند، آنها می‎خواهند هر دو طرف را بازی دهند. من هیچ‎گاه با ترك‎ها دشمنی نكردم…

كلیت فرهنگی در ایران به‌واسطه‌ی سیاست‌های مركزگرایانه و تك‌‌فرهنگی كه از جانب نظام صورت می‌گیرند، تضعیف شده و رو به تجزیه می‌رود. چرا كه تنها یك فرهنگ و ملت حاكم (فارس) در رأس همه چیز قرار دارد و مابقیه‌ی ...

خلق كورد نیرو و توان خود را از تاریخ و هویت تاریخی‌اش كه می‌توان از آن به عنوان "هویت‌ مقاومتی" نام برد می‌گیرد. برای رهاشدن از قربانگاه لازم است به ...

معیار اصلی در گزینش و جایگیری عناصر فرهنگی در جریان فرهنگ رسمی، رعایت اصول خدمت‌گزاری و تقویت فرهنگ اسلام شیعه می‌باشد. دیگر عناصر تحت فشار محدودیت‌سازی، محكوم به ...

آنهایی که تحت عنوان دولت لیبرالی و بورژوایی به نمایندگی خلق و جامعه می‌پردازند، فرسنگ‌ها از اجتماع فاصله دارند و هیچ همخونی با آن ندارند...

به جای "مركزگرایی" كه هم دولت‌های مقاطع مختلف تاریخ ایران و هم جریان‌های مخالفِ آن‌ها را قاطع، نامنعطف و فروبسته ساخته است، كنفدرالیسم دموكراتیك یك فرم باز و منعطف است ...

بی‌خبر از پس پرده‌ها/ ماهیت تاریخی سیستم
نوگرایان در غبار قلم ابهام
حقیقت یک توطئه
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (16)
دیدگاه‌های تاریخی نسبت به خط مقاومت به عنوان اپوزیسیون (2)
زمینه‌های تاریخی و فکری استحاله فرهنگی در ایران (1)
سیاست عین اخلاق و دموکراسی‌ست
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (15)

حقیقت یک توطئه

این پیروزی ازآن شما نیست. آنهایی كه می‎گویند با شما دوستی كرده‎اند، درست رفتار نمی‎كنند، آنها می‎خواهند هر دو طرف را بازی دهند. من هیچ‎گاه با ترك‎ها دشمنی نكردم…

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (16)

كلیت فرهنگی در ایران به‌واسطه‌ی سیاست‌های مركزگرایانه و تك‌‌فرهنگی كه از جانب نظام صورت می‌گیرند، تضعیف شده و رو به تجزیه می‌رود. چرا كه تنها یك فرهنگ و ملت حاكم (فارس) در رأس همه چیز قرار دارد و مابقیه‌ی ...

نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان (2)

زنان در ایران در محاصره‌ی مجموعه‌یی از خشونت‌ها قرار دارند که فقط خانگی و یا جسمی نیست بلكه انواع خشونت جنسی، روانی، مالی و سیاسی قابل بحث و ریشه‌یابی هستند...

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...