هم نظام و هم اپوزیسیون خارج از كشور ذهنیتی واحد دارند، یكی با ساختاری ناخوشایند و دیگری با ساختاری نامنتظم و یا بی‌شكل...

سهل‌ترین راه حاکمیت سیستم، همگون‌گردن نیازهای افراد و جوامع است؛ یعنی همگون‌کردن لذت‌ها و دردها...

در سیستم مدنظر ما، مرزهای ایران به صورتی مشروع پذیرفته شده‌اند و یكپارچگی ایران به بحث گذاشته نمی‌شود...

هر نیروی اپوزیسیونی كه بر مدار فكری تقدس‌بخشیدن به سنتز حركت نماید در نهایت به یك تغذیه‌كننده‌ی نظام سركوبگر و هژمونی‌خواه تبدیل خواهد شد...

جامعه‌یی که فرهنگ و سازماندهی دموکراتیک در آن توسعه یافته باشد، قادر به قبول ممنوعیت فرهنگی، زبانی و هویتی و مانع‌تراشی در برابر پیشرفت آن نخواهد بود...

سازماندهی بر مبنای خودمدیریتی واحد‌‌ها و افراد، در سطحی که بتوانند در مقیاس شخصی بر مشکلات فائق آیند، اساس گرفته می‌شود...

در كنفدرالیسم دموكراتیك، پدیده‌ی شوم "دیگری‌شدن" وجود ندارد و هر كس می‌تواند با هویت خود در میهنی مشترك زندگی كند...

اسلام شیعی، از سر تا انتهایش ملی‌گرایی ایرانی است؛ ایدئولوژی هژمونیكِ سنت امپراطوری ایران است...

اپوزیسیون از دیدگاه دیالكتیكی (2)
مرگ انسان و خدا؛ تولد سیستم
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (14)
اپوزیسیون از دیدگاه دیالكتیكی (1)
کنفدرالیسم دموكراتیك نحوه‌ی همزیستی انسانی است (2)
کنفدرالیسم دموكراتیك نحوه‌ی همزیستی انسانی است
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (13)
آینده روشن ایران و بازیابی نقش تاریخی‌اش در خاورمیانه

"ههڤال سارا" تبلور مبارزه و مقاومت آپویی

باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و اراده‌ای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...