در كنفدرالیسم دموكراتیك، با دید وطن مشترك دموكراتیك به جغرافیا نگریسته می‌شود. نه تركیه،‌عراق، ایران و سوریه وطن‌هایی مختص به ترك و فارس و عرب هستند و نه كوردستان صرفا مختص به كوردهاست...

سرشتن و راهبری یک خلق و تاریخ با این راهیابی تنهایی از سوی یک فرد بهندرت دیده شده است ...

تمامی رویکردها و برخوردهایی که از درگیری مذهبی جانب‌داری می‌کنند, اشتباه می‌باشند. در عراق با درافتادن ...

واقعیتی كه آن را خلق و ملت كُرد می‌نامیم، برای اولین بار در تاریخ به پیشرفته‌ترین بُرهه‌ی آگاهی دست یافته است...

بر انسان بودنی كه برداشت ویژه از آن دارم اصرار میورزم. در اصرار بر این امر به صورت واقعیت یك خلق و به تدریج بر اساس واقعیت یك انسان تردیدی به دل راه نخواهم داد. حتی اگر یك نفر هم كمك نكند، این بدینگونه است...

جامعه‌یی که درآن فقر حاکم باشد معترف به حقوق زنان نیست

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...

نظام كنفدرالیسم دموكراتیك كوردستان سمبل نظام‌مندشدن دموكراسی‌خواهی تمام خلق‌های ایران و استحكام مدیریت‌های سیاسی دموكراتیك همه‌ی خلق‌های ایران است. این امر نه‌تنها ایران را تضعیف نمی‌گرداند بلكه موجبات پیشبرد دموكراسی و آزادی‌را در كل ایران فراهم می‌گرداند....

    کنفدرالیزم دمکراتیک در ایران ـ بخش 11
هویتی که تعریف صحیحی می‌طلبد
رهیافت ملت دموکراتیک، راه‌حلی برای خاورمیانه
بُعد ملی در واقعیت كُردها
بازگشت به انسانیتمان، بازگشت به سرزمین آفتاب (بخش دوم)
ژن‌به‌ژنه! به چه قیمتی
تعریف و شناخت ایدئولوژی
کنفدرالیزم دمکراتیک در ایران ـ بخش 10

کنفدرالیزم دمکراتیک در ایران ـ بخش 11

در كنفدرالیسم دموكراتیك، با دید وطن مشترك دموكراتیك به جغرافیا نگریسته می‌شود. نه تركیه،‌عراق، ایران و سوریه وطن‌هایی مختص به ترك و فارس و عرب هستند و نه كوردستان صرفا مختص به كوردهاست...

"ههڤال سارا" تبلور مبارزه و مقاومت آپویی

باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و اراده‌ای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...