فرد ظهوریافته در رنسانس را كه شروع به رهایی از فشارهای اجتماعی كرد می‌توان به بریدن گوسفندی از گله‌اش تشبیه كرد...

در ایران نیز مدل و منطق اقتصاد رانتی و گرایش به تبهکاری و سودپرستی آن مانع احترام به زندگی و زیست‌بوم است...

مصرف کالاهای مشتق‌شده از زن به راحتی و بدون هیچ‌گونه مانع اخلاقی و وجدانی صورت می‌پذیرد...

فرمول لیبرالیسم بورژوایی این است: «بگذارید هر كاری دل‌شان می‌خواهند انجام دهند»...

شرق کوردستان، از ایلام گرفته تا ماكو جزو مناطقی است كه سیاست‌های رژیم به شیوه‌یی خاص و برنامه‌ریزی‌شده پیاده می‌گردد...

نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی به سطح فكری و برنامه‌یی در چارچوب سیاست دموکراتیک نرسیده‌اند...

تلاش برای ساختن معانی اجتماعی با استفاده از مفاهیم مدرنیته, بزرگ‌ترین اشتباه گروه‌های مخالف نظام است ...

مراتب قدرت در تاریخ کیهانی تمدن را می‌توان در نهادهای مفرد از کیهان یعنی خانواده، خاندان و شرکت مدرنیته‌یی بویژه در خاورمیانه یافت...

لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (2)
تراژدی محیط زیست در ایران (1)
پارادوکس هویت زن زیبا و نظام کالایی
لیبرالیسم نوعی مریضی آزادیخواهی (1)
زمینه‌های تاریخی و فکری استحاله فرهنگی در ایران (2)
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (17)
مخالفت از لحاظ روش
بی‌خبر از پس پرده‌ها/ ماهیت تاریخی سیستم

حقیقت یک توطئه

این پیروزی ازآن شما نیست. آنهایی كه می‎گویند با شما دوستی كرده‎اند، درست رفتار نمی‎كنند، آنها می‎خواهند هر دو طرف را بازی دهند. من هیچ‎گاه با ترك‎ها دشمنی نكردم…