كلیت فرهنگی در ایران به‌واسطه‌ی سیاست‌های مركزگرایانه و تك‌‌فرهنگی كه از جانب نظام صورت می‌گیرند، تضعیف شده و رو به تجزیه می‌رود. چرا كه تنها یك فرهنگ و ملت حاكم (فارس) در رأس همه چیز قرار دارد و مابقیه‌ی ...

خلق كورد نیرو و توان خود را از تاریخ و هویت تاریخی‌اش كه می‌توان از آن به عنوان "هویت‌ مقاومتی" نام برد می‌گیرد. برای رهاشدن از قربانگاه لازم است به ...

معیار اصلی در گزینش و جایگیری عناصر فرهنگی در جریان فرهنگ رسمی، رعایت اصول خدمت‌گزاری و تقویت فرهنگ اسلام شیعه می‌باشد. دیگر عناصر تحت فشار محدودیت‌سازی، محكوم به ...

آنهایی که تحت عنوان دولت لیبرالی و بورژوایی به نمایندگی خلق و جامعه می‌پردازند، فرسنگ‌ها از اجتماع فاصله دارند و هیچ همخونی با آن ندارند...

به جای "مركزگرایی" كه هم دولت‌های مقاطع مختلف تاریخ ایران و هم جریان‌های مخالفِ آن‌ها را قاطع، نامنعطف و فروبسته ساخته است، كنفدرالیسم دموكراتیك یك فرم باز و منعطف است ...

پارادایم نوین در ایران و بویژه شرق کوردستان نسبت به عرصه‌های دیگر خاورمیانه موفقیت‌ بیشتری را کسب خواهد کرد و اگر این پارادیم در این عرصه موفق نگردد، می‌توان گفت که در هیچ عرصه‌ی دیگر به موفقیت دست نخواهد یافت...

زنان در ایران در محاصره‌ی مجموعه‌یی از خشونت‌ها قرار دارند که فقط خانگی و یا جسمی نیست بلكه انواع خشونت جنسی، روانی، مالی و سیاسی قابل بحث و ریشه‌یابی هستند...

مانی تمام امید خود را به دربار بسته بود. ایجاد تغییر در دربار خسروانی امكان ندارد. هنوز هم ایرانیان این اشتباه را انجام می‌دهند. مانی قربانی این اشتباه خود گردید...

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (16)
دیدگاه‌های تاریخی نسبت به خط مقاومت به عنوان اپوزیسیون (2)
زمینه‌های تاریخی و فکری استحاله فرهنگی در ایران (1)
سیاست عین اخلاق و دموکراسی‌ست
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (15)
PKK تعریفی نوین از آزادی و دموکراسی
نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان (2)
تاریخ تمدن دموکراتیک در ایران (2)

گذری بر دنیای کوانتوم

اگر ماده می‌تواند به اتم و سپس الکترون, نوترون و پروتون و نیز به کوارک تجزیه شود جامعه نیز می‌تواند به طبقه, گروه, خانواده و فرد و فرد نیز بر مبنای هویت, شخصیت, رفتار, احساس تفکر و... تجزیه گردد...

کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (16)

كلیت فرهنگی در ایران به‌واسطه‌ی سیاست‌های مركزگرایانه و تك‌‌فرهنگی كه از جانب نظام صورت می‌گیرند، تضعیف شده و رو به تجزیه می‌رود. چرا كه تنها یك فرهنگ و ملت حاكم (فارس) در رأس همه چیز قرار دارد و مابقیه‌ی ...

نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان (2)

زنان در ایران در محاصره‌ی مجموعه‌یی از خشونت‌ها قرار دارند که فقط خانگی و یا جسمی نیست بلكه انواع خشونت جنسی، روانی، مالی و سیاسی قابل بحث و ریشه‌یابی هستند...

زمینه‌های تاریخی و فکری استحاله فرهنگی در ایران (1)

معیار اصلی در گزینش و جایگیری عناصر فرهنگی در جریان فرهنگ رسمی، رعایت اصول خدمت‌گزاری و تقویت فرهنگ اسلام شیعه می‌باشد. دیگر عناصر تحت فشار محدودیت‌سازی، محكوم به ...

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...