در ادیان تک‌خدایی نیز همانند دوران برده‌داری, زن از حقه‌بازی و زورگویی مرد حاکم موجود در نظم هیرارشیک و دولتی مردسالارانه که در آن گرفتار شده و می‌نالد, با این تفاوت که زن از فاحشگی در ...

در ایران و كوردستان به شكل كشور‌های اروپایی و آمریكایی دارای آن دسته‌بندی طبقاتی مشخص نیستیم و جامعه‌یی شرقی بسیار درهم‌تنیده‌تر بوده و حتی طبقه‌ی اجتماعی ...

اگر ماده می‌تواند به اتم و سپس الکترون, نوترون و پروتون و نیز به کوارک تجزیه شود جامعه نیز می‌تواند به طبقه, گروه, خانواده و فرد و فرد نیز بر مبنای هویت, شخصیت, رفتار, احساس تفکر و... تجزیه گردد...

تمامی تمایز فلسفه سیاسی از رنسانس تا به امروزه به تمایز میان آرای هگل و عبدالله اوجالان ختم می‌شود. این دو اندیشه، جامع تمامی اندیشه‌های پیش و پس خود هستند...

برخلاف آنچه كه به ما نشان داده می‌شود، تاریخ ایران، تاریخ تمدن دولتی نبوده، بلكه تاریخ تمدن دموكراتیك است. یعنی تاریخ ایران, تاریخی نیست که با ...

با وجودی كه در قرن بیست‌ این كوشش‌ها شتاب و گسترش و فشردگی بیشتری به خود گرفته است و اشخاص عمده‌‎یی از جمله شریعتی، عقاد و... ظهور و مبارزه نموده‌اند، از آنجایی كه ...

هم نظام و هم اپوزیسیون خارج از كشور ذهنیتی واحد دارند، یكی با ساختاری ناخوشایند و دیگری با ساختاری نامنتظم و یا بی‌شكل...

سهل‌ترین راه حاکمیت سیستم، همگون‌گردن نیازهای افراد و جوامع است؛ یعنی همگون‌کردن لذت‌ها و دردها...

نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان
دیدگاه‌های تاریخی نسبت به خط مقاومت به عنوان اپوزیسیون (1)
گذری بر دنیای کوانتوم
سیاست به‌مثابه‌ی علم
تاریخ تمدن دموکراتیک در ایران (1)
درآمدی بر رفرماسیون دینی
اپوزیسیون از دیدگاه دیالكتیكی (2)
مرگ انسان و خدا؛ تولد سیستم

گذری بر دنیای کوانتوم

اگر ماده می‌تواند به اتم و سپس الکترون, نوترون و پروتون و نیز به کوارک تجزیه شود جامعه نیز می‌تواند به طبقه, گروه, خانواده و فرد و فرد نیز بر مبنای هویت, شخصیت, رفتار, احساس تفکر و... تجزیه گردد...

سیاست به‌مثابه‌ی علم

تمامی تمایز فلسفه سیاسی از رنسانس تا به امروزه به تمایز میان آرای هگل و عبدالله اوجالان ختم می‌شود. این دو اندیشه، جامع تمامی اندیشه‌های پیش و پس خود هستند...

نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان

در ادیان تک‌خدایی نیز همانند دوران برده‌داری, زن از حقه‌بازی و زورگویی مرد حاکم موجود در نظم هیرارشیک و دولتی مردسالارانه که در آن گرفتار شده و می‌نالد, با این تفاوت که زن از فاحشگی در ...

"ههڤال سارا" تبلور مبارزه و مقاومت آپویی

باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و اراده‌ای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...