ضرورت‌های اجتماعی ایجاد جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان

اداره و حكمرانیِ دولتی را به هیچ وجه نمی‌توان به‌عنوان سیاست تعریف نمود؛ نوعی قدرتِ قاعده‌مند و هنجاریافته است...

جمهوری اسلامی با اتکا بر سیاست “یک تیر و دو نشان” طمع و خیال بکارگیری جریان مذکور بر علیه ملت کورد و جنبش آزادیخواهی آن را دارد...

اسلام سیاسی هم در تركیه و هم ایران، تنها كوردی را قبول می‌كند كه به‌خوبی تسلیم شده و به حالت برده درآمده باشد...

موارد انتزاعی را نمی‌توان مطابق قوانین فیزیكی تعریف و تشریح نمود، كاری كه در زمینه‌ی هستی و حقیقت هردو مكتب ایده‌آلیسم و ماتریالیسم...

هستی بدون جنبه‌ی متافیزیكی غیرممكن است بتواند از ساحت شیءشدگی گذار كند و به ساحت سیالیت روحی معنوی‌ـ ذهنی پا بگذارد...

در ایران، به‌راحتی و با سوء مدیریت و هدردادن منابع آبی و طبیعی، سفره های آب زیرزمینی از دست رفته و زمینه خشکسالی‌های وحشتناک آماده شده است...

همچنانکه هستی‌شناسی افلاطون بر بنیان زمان، مکان، مبدا، انسانیت استوار نیست، به همان شکل هستی‌شناسی در مدرنیته‌ی کاپیتالیستی ...

رمز ماندگاری یک ملت
پولتیکا
ایران، سلفی‌گری و تعاملی دوگانه
تضاد و تقابل اسلام سیاسی ـ اسلام فرهنگی
مفرد‌ـ كیهانی؛ معنا‌ـ ماده
هستی و زمان
تراژدی محیط زیست در ایران (3)
هستی

پولتیکا

اداره و حكمرانیِ دولتی را به هیچ وجه نمی‌توان به‌عنوان سیاست تعریف نمود؛ نوعی قدرتِ قاعده‌مند و هنجاریافته است...