نهادهای امنیتی و نظامی دولت باید از این‌كه تنوع خلق‌های ایران را نوعی خطر امنیتی بدانند و همچون تهدیدی قلمداد كنند، دست برداشته و همه‌ی این هویت‌ها را به‌عنوان عناصر اساسی برای تشكیل ملت دموكراتیك ایران بپذیرند...

در مفهوم ملت دموکراتیک مورد اساسی برخاستن از یک ریشه‌ی مشترک متکی بر صنف، جنسیت، رنگ، اتنیسیته و یا پیوند خونی نیست. بلکه...

ملت دموکراتیک به عنوان یک مدل چاره یاب، مناسبات اجتماعی ای که گرایش مبتنی بر ملتِ دولتی آن را کاملاً از هم گسیخته، مجدداً دموکراتیزه نموده و هویتهای متفاوت را ...

مرزهای آزادی را نمی توان با تشکیل دولت محدود نمود؛ دولتی شدن، ایجاد مانع در برابر آزادی است...

عمیق‌ترین بردگی نیز بردگی فکر و باوری می باشد

اصولاً انسان دشمن طبیعت نیست، هنگامی که انسان دشمن انسان گردد، آنگاه به دشمنی با طبیعت نیز برمی‌خیزد

با تقلید و پیروی نمودن از مرد و تداوم سنت قدرت حول محور زن، آزادی زنان ممکن نمی‌گردد. آزادی؛ دوباره زیستن فرهنگ مادری بر اساس علم و آگاهی می‌باشد...

در تمام عرصه‌های زندگی باید اشتراک با زنان را مد‌نظر قرار داده و نظامِ حیات مشترك با زن را ایجاد كرد...

کنفدرالیزم دمکراتیک در ایران ـ بخش 7
ملت دموکراتیک و رهایی از استثمار و بردگی
ملت دموکراتیک
دموکراسی جزء هویت ایدئولوژیکی PKK است
زن آغازگر انقلاب انسانیت
ارتباط اکولوژی با ایدئولوژی
آزادی زنان در تقابل با جنسیت‌گرایی اجتماعی
موفقیت در موضوع زن، موفقیت در زندگی است

کنفدرالیزم دمکراتیک در ایران ـ بخش 7

نهادهای امنیتی و نظامی دولت باید از این‌كه تنوع خلق‌های ایران را نوعی خطر امنیتی بدانند و همچون تهدیدی قلمداد كنند، دست برداشته و همه‌ی این هویت‌ها را به‌عنوان عناصر اساسی برای تشكیل ملت دموكراتیك ایران بپذیرند...

"ههڤال سارا" تبلور مبارزه و مقاومت آپویی

باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و اراده‌ای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است

تعریف اختصارِ اصطلاح اقتصاد از دیدگاه رهبر آپو ‌‌

عصر سرمایه‌‌ی مالی، اوج فروپاشی اقتصاد و جامعه می‌‌باشد. با جانور دیوانه‌‌ی جامعه‌‌ستیز، انسان‌‌ستیز و طبیعت‌‌ستیزی روبرو هستیم كه تقریبا نصف جامعه را بیكار نموده، تحت نام اقتصاد...