شرق کوردستان، از ایلام گرفته تا ماكو جزو مناطقی است كه سیاست‌های رژیم به شیوه‌یی خاص و برنامه‌ریزی‌شده پیاده می‌گردد...

نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی به سطح فكری و برنامه‌یی در چارچوب سیاست دموکراتیک نرسیده‌اند...

تلاش برای ساختن معانی اجتماعی با استفاده از مفاهیم مدرنیته, بزرگ‌ترین اشتباه گروه‌های مخالف نظام است ...

مراتب قدرت در تاریخ کیهانی تمدن را می‌توان در نهادهای مفرد از کیهان یعنی خانواده، خاندان و شرکت مدرنیته‌یی بویژه در خاورمیانه یافت...

هزاران سال است كه ادبیات در ایران همچون حربه‌یی در دست نظام است كه برای تداوم عمرش از آن سوءاستفاده‌های سیاسی می‌كند...

این پیروزی ازآن شما نیست. آنهایی كه می‎گویند با شما دوستی كرده‎اند، درست رفتار نمی‎كنند، آنها می‎خواهند هر دو طرف را بازی دهند. من هیچ‎گاه با ترك‎ها دشمنی نكردم…

كلیت فرهنگی در ایران به‌واسطه‌ی سیاست‌های مركزگرایانه و تك‌‌فرهنگی كه از جانب نظام صورت می‌گیرند، تضعیف شده و رو به تجزیه می‌رود. چرا كه تنها یك فرهنگ و ملت حاكم (فارس) در رأس همه چیز قرار دارد و مابقیه‌ی ...

خلق كورد نیرو و توان خود را از تاریخ و هویت تاریخی‌اش كه می‌توان از آن به عنوان "هویت‌ مقاومتی" نام برد می‌گیرد. برای رهاشدن از قربانگاه لازم است به ...

زمینه‌های تاریخی و فکری استحاله فرهنگی در ایران (2)
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (17)
مخالفت از لحاظ روش
بی‌خبر از پس پرده‌ها/ ماهیت تاریخی سیستم
نوگرایان در غبار قلم ابهام
حقیقت یک توطئه
کنفدرالیسم دموکراتیک در ایران (16)
دیدگاه‌های تاریخی نسبت به خط مقاومت به عنوان اپوزیسیون (2)

حقیقت یک توطئه

این پیروزی ازآن شما نیست. آنهایی كه می‎گویند با شما دوستی كرده‎اند، درست رفتار نمی‎كنند، آنها می‎خواهند هر دو طرف را بازی دهند. من هیچ‎گاه با ترك‎ها دشمنی نكردم…

نگاه کالاگونه‌ی نظام خسروانی ایران به زنان (2)

زنان در ایران در محاصره‌ی مجموعه‌یی از خشونت‌ها قرار دارند که فقط خانگی و یا جسمی نیست بلكه انواع خشونت جنسی، روانی، مالی و سیاسی قابل بحث و ریشه‌یابی هستند...

تعریف و شناخت ایدئولوژی

"ایدئولوژی معیار رد و قبول را در جامعه تعیین مینماید. " جامعهای که از هویت ایدئولوژیکی مختص به خویش محروم بماند، یعنی بهدور از هویت ایدئولوژیکی باشد، فاقد معیار رد و قبول است...