ایدئولوژی نیروی مقاومت انسان است

04 فور 2013 دوشنب

ایدئولوژی نیروی مقاومت انسان است. انسان [با ایدئولوژی] ازآنِ خود می گردد. یعنی از [حقیقت] خود تنزل نمی نماید. از خود بیگانه نشده و به دیگری تبدیل نمی گردد. زمانی که...

 

شرایط در سالهای 1980 تا 1982 بلحاظ مادی و فیزیکی هیچ توجیهی برای مقاومت در زندان شهر "آمد" به دست نمیداد. اما با پیروزی عجین گشتن و باوری به پیروزی باعث میشود که روش [دستیابی به] پیروزی پیشبرد يابد. اگر به پیروزی باور نداشته باشی، تسلیم خواهی شد. مقاومت تا جایی ممكن گشته و بعد از آن تسلیمت فرا میرسد. اما وقتی که پایبندیای داشته باشی، چه خواهی کرد؟ روشهای مبارزه را ازنو مورد بازبینی قرار میدهی. خواهی گفت: "در واقع میتوانم در مقابل دشمن پیروز شوم اما روشهایی که تابحال بکار بستهام، اشتباه بودهاند و یا زمان آن بسرآمده است". یعنی روش [و طُرقِ مبارزه] مورد مواخذه قرار میگیرد و روشهای دیگری در پیش گرفته میشوند. عملیات رفیق «زیلان» همین بود. "درست است، ما مبارزه خوبی انجام دادیم اما مشخص میشود که دیگر آن شیوهی مبارزه کفایت نمیکند". چه کسی چنین میگوید؟ آنکه با پیروزی گره خورده باشد. اما آنکه با پیروزی عجین نگشته، میگوید "آنچه که از دستم برآمد، انجام دادم. از این پس چیزی از من ساخته نیست، پس این دعوی هم به پیروزی نخواهد رسید." و [نهایتاً] تسلیم میگردد.

ایدئولوژی نیروی مقاومت انسان است

 سبب تسلیمیت در میان [برخی از اعضای] PKK نیز همین است؛ یعنی فاقد ایدئولوژی بودن. هنگامی که انسان از پیشرفت و توسعه ایدئولوژیکی دوری گزیند، مشاهده میکنیم که در برابر دشمن نیز تسلیم میگردد و به سوی خیانت میرود. فقدان ایدئولوژی، در راس دلایل خیانتهایی بوده که در میان [صفوف] PKK بوجود آمدهاند. ایدئولوژی نیروی مقاومت انسان است. انسان [با ایدئولوژی] ازآنِ خود میگردد. یعنی از [حقیقت] خود تنزل نمینماید. از خود بیگانه نشده و به دیگری تبدیل نمیگردد. زمانی که به کس دیگری تبدیل شود، زمانی است که دشمن پیروز میشود. توجه کنیم که در مسئله کُردها نیز، فرودستی، فرودستیِ ایدئولوژیکی است. چرا؟ زیرا  اتوآسیمیلاسیون وجود دارد. اتوآسیمیلاسیون یعنی دوری گزیدن انسان از خود، خصوصیات تاریخی خود و خودانکاری. [در اینجا] خودبودنی باقی نمیماند. در حالی که ایدئولوژی؛ ژرفای فکری، یعنی خویشتنِ خویش بودن را  [در انسان]  ایجاد میکند، انسان نه کسی دیگر،  بلکه خود میشود. و مقاومت در مقابل کسی است که میخواهد تو را شبیه و همچون خود سازد. دشمن زمانی به موفقیت دست مییابد که نیروی مقاومتتان باقی نمانده باشد. دقت کنیم؛ امروزه در کردستان این مانع پیشروی ما قرار دارد. پیروزی دشمن در کردستان، پیروزی نظامی، سیاسی و اقتصادی نیست. اشغال نظامی، غیر از تخریب شهر و روستاها، کشتار و غارت، قتلعام و بمباران چیز دیگری نیست. اما این به معنای [از دست دادن] همهچیز هم نمیباشد. غارت اقتصادی نیز، مشکل بزرگی نیست. دشمن به غارت معادن و مزارع میپردازد، حتی گاهاً خلق در برابر این غارت واکنش نشان میدهد. و [حتی دشمن] بلحاظ سیاسی نیز حاکمیت خود را برقرار میسازد. اگر که دقت نماییم تمامی اینها بدی و پلیدی هستند. اما برای امحا و نابودی یک خلق کافی نمیباشد. چرا؟ زيرا همیشه سنگری وجود دارد که مقاومت میکند و آن نیز سنگر روحی [و معنوی] است؛ کُردبودن است. اگر کُردبودن وجود داشته باشد، مقاومت انجام میگیرد. سرزمین ما را غارت میکنند. میهن ما را اشغال کرده و ما را میکشند. اما نتیجتاً ما کُرد هستیم و متفاوتیم و تا زمانی که این را بگوییم، دشمن موفقیت کسب نکرده است. [پس] دشمن چه زمانی موفقیت کسب میکند؟ زمانی که ما هویت خود را انکار کنیم. مثلاً دقت کنیم که امروزه جمعیت بسیاری در کردستان به کُردبودن خود بیباور گشتهاند. و از کُردبودن خودخجل بوده و به ارزشهای هویتی خود افتخار نمیکنند. اشغال اساسی آن است و شکست واقعی نیز همان است. به همین علت هیچ خلق و ملتی نباید بدان [(انکار هویت خود)] مجال دهد. چون در صورت انکار هویت خود چیزی که [با اتكا برآن] مقاومت نماید، باقی نمیماند.

جایگاه کُردها در خاورمیانه

 با نمونههایی میخواهیم این واقعیت را تحلیل نماییم. مثلا اگر به وضعیت کنونی کُردها بنگریم، در واقع کُردها در خاورمیانه دارای موقعیت متفاوتی هستند. یعنی دارای ویژگیهای انقلابی هستند. امروزه آرگومانهای بسیاری بر این نظر صحه میگذارند. نام کُرد و جغرافیای کُردستان با مراحل تاریخی مهمی مرتبط است. از انقلاب نئولتیک، اهلی کردن حیوانات، زراعت و ایجاد روستاها و غیره در تاریخ این سرزمین بحث میکنیم. مرتبط با آن بلحاظ فکری در میان انسانها و اجتماعیشدن انسانها و سطحی که انسان بدان رسیده دگرگونیهایی صورت گرفته است. تمامی اینها ارزشهای مادی، معنوی و فرهنگی هستند. اما دقت کنیم امروزه انسان کُرد بیاعتمادبهنفسترین انسان [به تواناییها و سرمایههای اجتماعی خویش]، از تاریخ خود گسسته و مهیا برای آسیمیلاسیون میباشد. علت آن است که [از سوی دشمن] هجمهای ایدئولوژیک [در استای دستیابی به این اهداف] انجام میشود و این نیز از نزدیک با وضعیت اشغال کردستان مرتبط است.

اکنون کردستان تحت اشغال دشمن است. صحیح است که کُردها روزگاری سکوت کردهاند. نیروی نظامی کافی جهت مقاومت نداشتهاند، و بدین صورت کُردستان اشغال شده است. اما نتیجتاً کُرد، کُرد است. روزی، نیروی نظامی خود را نیرومندتر میسازد، در برابر این اشغال میجنگد و خود را رها خواهد ساخت. دشمن جهت اینکه چنین روزی فرا نرسد تدابیری اخذ کرده است. این تدابیر کدامند؟ بلحاظ فکری کُردها را ضعیف باقی گذاردهاند. مثلاً نسبت به کُردها بد و بيراه گفته و چنین القابی را به کُردها نسبت میدهند: "کُردها نمیاندیشند. باهوش نیستند، ابتر، خرس میفهمد اما کُردها نمیفهمند، کُرد دُمدار و غیره و غیره...." مثلا اعراب تئوری ایجاد کردهاند که گویا "در زمان حضرت سلیمان که 40 زن داشته؛ 39 نفر از این زنان با مردی رابطه برقرار کردهاند و بچهدار شدهاند. و از حضرت سلیمان پرسیدهاند که با این بچهها چه باید کرد؟ گفته آنها را روانه کوه کنید. و از آنها کُردها بوجود آمدهاند". نزد تُرکها چیزی به اسم ملت کُرد وجود ندارد که گویا "ملتی عقبمانده است که در کوهستانها برروی برف راه میرفتهاند و منشاء نام آنان نیز در نتیجهی صداهایی بوده که ناشی از شکستن برف زیر پايشان پدید آمده است". بر این اساس، القاب بسیاری به کُردها نسبت داده شده است. البته این حکمها به مرور زمان در میان خود کُردها باعث بیباوری نسبت به خویش شده است و بهجایی میرسد که دیگر خود کُردها نیز خود را با جهالت و وحشیگری همگون میسازند. در میان ما نیز چنین برخوردهایی بهوجود میآید مثلا اگر رفیقی موضع ناپسندی را پیشه کند، فکر نادرستی ارایه دهد، و یا کار نامطلوبی انجام دهد ما چه میگوییم؟ میگوییم: "آهای کُرد، چنین مکن". چه با اراده خود و یا بیاراده [این سخن را بر زبان برانیم]، نتیجتاً به این قناعت رسیدهایم. هنگامی که انسانی به وجود خود بیباور باشد، از خود و واقعیت خود بگریزد، و خود را محکوم کند، دشمن او موفقیت کسب مینماید. این است علت نیرومندی دشمن در کُردستان. این نه نیرو و توان دشمن است، بلکه بدین علت است که نیروی زندگی را در کُردستان تضعیف کردهاند. در نتیجه [چنین انسانی] نمیخواهد با هویت کُردی قیام کند. جنگ ایدئولوژیک بدین شکل انجام میگیرد...

                                                                                    برگرفته از: كتاب ایدئولوژی اثر شهید رستم جودی