"ههڤال سارا" تبلور مبارزه و مقاومت آپویی

25 ژانوی 2014 شنب

باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و اراده‌ای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است

*مأخذ: آلترناتیو شماره 38*

تاریخ انسانیت سرشار از حماسههایی است که انسان‌های آزادی‌خواه در شکلپذیری آن نقشی اساسی ایفا کرده‌اند. در جامعهی کردستان نیز کم نیستند حماسههایی از این دست. تاریخ خلق کُرد، تاریخ مبارزه و مقاومت این خلق در راستای صیانت از هویت اجتماعی خویش بوده است. چنان‌که در طول این مبارزات حماسهها و داستانهای وصفناپذیر بسیاری که حکایت از پایبندی و عشق بیپایانشان به زندگی آزاد دارد را خلق نموده‌اند. خلقی که با کوشش و رنج خویش برای پیشرفت و ترقی جوامع تلاشی وافر انجام داده و میدهد و آزادی خویش را جدای از آزادی دیگر خلق و جوامع تحت ستم در جهان تلقی نکرده و نخواهد کرد. همسو با مقاومت و مبارزات آزادیخواهی در جهان علیرغم همهی کم و کاستیها پا به پای آنها گام برداشته است.

هنگامی که جنگ قدرت و هژمونی جهت تسخیر جهان فکری انسانها و میراث جوامع بهراه افتاد، خاورمیانه نیز که دارای حاصلخیزترین خاک‌ها و غنیترین فرهنگ‌ها بود، از تهاجمات پی در پی قدرتطلبان و استعمارگران در امان نماند. سرزمین کردستان نیز به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خود بیشترین آسیبها را متحمل گردید. نظامی که تحت نام «زئوس معاصر» جهت انتقام از مردمان این دیار بیپروا لشکرکشی کرده و میکند، برای رسیدن به هدف نهایی خود از به کارگیری هیچ نیرنگ، دروغ، توطئهـدسیسه، ترور و... بیمی ندارد. بدیهیاست که بذر انسانیت، ارزشهای جامعهی زن‌‌ ـ مادر  و اجتماعیبودن از بطن این سرزمین سربرآورده است. صیانت و تعمیم این ارزشها برای هر انسانی به مثابه وظیفهی اخلاقی ـ‌‌‌ اجتماعی غیر قابل چشمپوشی است. در واقع به درازای عمر تاریخ بشر جنگ مابین نیروهای اقتدارگراـ استعمارگر و نیروهای مخالف آنان و آزادیخواه تداوم داشته است. نیرویهای آزادیخواه با صیانت از ارزشهای اجتماعی سعی میکنند از فراگیرشدن ذهنیت قدرتگرای حاکم جلوگیری کنند و نظام قدرتگرا نیز قصد دارد همهی جهان را تسخیر کرده و سایهی حاکمیت خود را بگستراند.

رفقای شهیدمان "سارا (سکینه جانسز)، فیدان دوغان و لیلا شایلمز" نیز قهرمانانی بودند که برای نجات جوامع از چنگال بیرحم نظام استثمارگر، مبارزه میکردند. نظامهای مستبد هیچ گاه تحمل شنیدن و دیدن رنگهای مخالف و یا متفاوت را نداشته و ندارند. مبارزهی رفیق سارا و رفقای دیگر، داستان مقاومت و ازخودگذشتگی هزاران انسان آزادیخواه و مبارز است. رفیق سارا در کشور فرانسه، نیروی قدرتگرای حاکمی که خصومتی دیرینه با مبارزان و آزادیخواهان دارد مبارزهی خویش را ارتقا میداد. کشوری که قدرتطلبان آن انقلابیون و مبارزان بسیاری را با روشهای متفاوت تضعیف، ترور و به قتل رساندهاند. بنابراین در مکانی که چنین قدرتی حاکمیت مطلق دارد و نظام سرمایهداری روزانه به تضعیف ارزشهای اجتماعی ـ مشترک جوامع آنجا میپردازد، مخالف بودن و مبارز بودن کار چنان آسانی هم نمیتواند باشد.

فلسفه و ایدئولوژی رهبر آپو که موجب هراس دشمنان انسانیت میگردد، بسط و گسترش چشمگیری پیدا کرده است. باری دیگر خلق کُرد جهت ایفای نقش تاریخی و پیشاهنگی در راه آزادی با عزمی راسخ‌تر و ارادهای آزادتر پا به میدان مبارزه نهاده است. مقاومت بر مبنای خط مشی سوم صورت میگیرد. تقویت و بسط تفکر و نگرش زندگی بر مبنای معیار و مبادی آزاد و دموکراتیک موجب نگرانی و هراس نیروهای سرمایهدار و سلطهگر شده است. بدون شک ترور رفیق "سارا( سکینه جانسز)، فیدان دوغان و لیلا شایلمز" نیز ارتباط مستقیمی با موارد مزبور دارد. علیه خلق کُرد و جهت تضعیف نیروی آزادیخواهی آن ترورهایی این چنین را سازماندهی و عملی میکنند. خلق کُرد در تاریخ مبارزاتی خویش بارها شاهد تکرار این موارد تراژیک و غیرانسانی بوده است. این بار نخست نیست که برای خاموش ساختن صدای آزادیخواهی این خلق که طنین آن سراسر جهان را به لرزه درآورده است به چنین راه‌کارهای پلید و ناروایی متوسل میشوند.

بیتردید ترور رفیق "سارا، فیدان دوغان و لیلا شایلمز" در شهر پاریس فرانسه در 2013.1.9، باری دیگر بر واقعی بودن این واقعیت تلخ صحه گذاشت. این قتلعام دو هدف اساسی را دنبال میکرد، یکی ضربهزدن به دستاوردهای جنبش آزادیخواهی خلق کُرد در اروپا و غرب، دوم آسیبرساندن به جنبش زنان کُرد و تضعیف ارادهی مقاومتگرانهی مبارزان زن در این میدان پرخطر. در واقع هشداری بود برای آزادی خواهانی كه بخواهند علیه ذهنیت موجود قد علم کنند و ادعای انقلابی بودن داشته باشند. این در حالی است که زنان کُرد تحت لوای جنبش آزادیخواهی  به سازماندهی خویش در همهی ابعاد زندگی پرداخته و سعی دارند پیشاهنگ مبارزهی انقلابی در خاورمیانه باشند. و با توسل به روشهای دموکراتیک و اجتماعی به بسط سازماندهی و تعمیم فلسفهی زندگی آزاد و دموکراتیک میپردازند. زیرا زندگی دموکراتیک و آزاد تنها مدلیست که میتواند زنان و سایر قشرهای جامعه را از یوغ بردگی و استبداد رها سازد.

رفیق سارا در مبارزهی آزادیخواهی خلق و زنان کُرد دارای نقشی برجسته و پیشاهنگ بود. به سان تاریخی ملموس بود که از حماسه، نماد و مقاومتهای بی‌شمار همرزمان و خلقش حکایتها داشت. زندگیاش سرشار از دقایق و لحظات مبارزه و مقاومت بود. حتی یک لحظه از مبارزه غافل نگردید. هرگز تسلیم نظام حاکم نشده و میدان مبارزه را خالی نکرد. از روحی آزاد و فکری غنی برخوردار بود. خودآگاهی و ارادهی آزاد رفیق سارا مورد ستایش و تقدیر همرزمان و بهویژه زنان مبارز کردستان میباشد. رفیق سكینه جانسز(سارا) در مبارزهی آزادی‌خواهی زنان وخلق كُرد، نماد مقاومت و آزادی است. زندگیاش مالامال از مبارزه و مقاومت بود. "سارا" برخاسته از فرهنگ مقاومت درسیم بود، جایی که تاریخش با خفقان و قتلعام وحشیانه عجین گشته، اما هیچگاه تسلیمیت و ذلت را نپذیرفته و هم چنان بر آزادی اسرار می‌ورزد. رفیق سارا از جمله زنانی بود كه با آگاهی و دركی راستین از تاریخ و تجربیات ملتش گام در راه مبارزه نهاده و این وظیفه تاریخی و شرافت‌مندانه را با ارادهای عظیم و استوار تقبل نمود. رفیق سارا اولین زنی بود كه در آغاز جنبش آزادیخواهی "پ.ك.ك" حضور داشته و همچون زنی پیشاهنگ، بارها رشادتهای فراوانی از خود نشان داده است. او در زندان شهر دیاربكر، علیرغم شكنجه و فشارهای جسمی و روانی طاقت فرسا، هیچگاه زیر بار تسلیمیت نرفت. او با مقاوت خود در زندان، امید مبارزه را در دل هزاران جوان زنده نمود و به الگوی آزادیخواهی مبدل گشت. رهبر "آپو" بارها مقاومت و مبارزه‌ی رفیق "سكینه" را همچون الگویی برای زنان آزادیخواه ملت كُرد عنوان کرده است. گویی كه تمامی تاریخ مبارزات زنان در شخصیت "سارا" نمود یافته است. تمامی لحظات زندگیاش را سرشار از معنا و معرفت سپری نمود. عاشق انسانیت و زندگی بود، اندیشه و نگاهی فلسفی به حیات و آزادی داشت. در تعامل و ارتباط با انسان‌ها و طبیعت تواضع و احترامی والا از خود بروز میداد.

با وجود تمامی تلاشهای دولت فرانسه در راستای پرده‌پوشی این جنایت ضد انسانی، بدون شك افكار آزادیخواه جهان و خصوصا ملت كُرد از دلایل و زوایای مختلف آن مطلع هستند. بدون شك بسیاری از نیروهای جهانی و منطقهای از جمله گلادیوی تركیه و ناتو، ذهنیت غربی ضد كُرد در این جنایت نقش داشته و متهم هستند. همچنین هدف قرار دادن رفیق "فیدان دوغان و لیلا شایلمز" نیز تصادفی نبوده. رفیق سارا  در مبارزهی آزادیخواهانه ملت كُرد وظیفه سنگینی را بر دوش گرفته بود. در راستای شناساندن ملت كُرد و مبارزات برحقش به افكار عمومی در اروپا مجاهدت و فداكاریهای عظیمی از خود نشان داد. رفیق "فیدان" كه خود از بازماندگان قتلعام مرعش بود؛ رنج و درد ملتش را با تمام وجود درك كرده، تلاش و اسراری بینظیر در تفهیم حقانیت ملت كُرد و مبارزاتش به جهانیان داشت. در مدت زمانی كوتاه توانست حمایتهای جهانی و دوستان زیادی برای جنبش خلق كُرد کسب نماید. به دلیل همین ایستار انقلابی و فعالیتهایش بود كه مورد غضب دشمنان سوگند خورده ملت كُرد قرار گرفت. رفیق فیدان شخصیتی ایدئولوژیك و سیاسی داشت. به شدت پایبند معیارهای اخلاقی و انقلابی بود؛ به‌سان زنی مبارز برخوردار از نگرش و تفكری راستین به حقیقت و جوهره زن بود.

"لیلا شایلهمهز" هم یكی دیگر از قربانیان ذهنیت سیستم استثمار و استعمارگر بود. در سرزمین مقاومت و عصیان چشم به جهان گشود. او نیز از بازماندگان قتلعامی اسفناك و تراژیک بود. در نگاهش تاریخ پنهان شده ملتی و در دلش امیدی بزرگ به آشكار ساختن این تاریخ دیده میشد. رنج و مشقاتی را كه کُردهای ایزدی متحمل شده و می‌شوند، او را به صفوف مبارزه‌ی آزادیخواهی ملحق نمود. نهال عشق ورزیدن به انسانیت و برابری خلقها را در جان و دل خود كاشته بود. برق امید به پیروزی در چشمانش به انسان نیرو میبخشید. با شناخت عمیقی كه از جامعه داشت، به مقابله با فردگرایی تبلیغ شده و اهدایی توسط ذهنیت و نظام كاپیتالیسم در بین جوانان می‌پرداخت. مشوق و پیشاهنگ اخلاق و حیات اجتماعی بود. لیلا هم به خاطر همین فعالیتها و اهداف والایش بود كه مورد خشم و كین دشمنان حقیقت و برابری قرار گرفت. این حمله وحشیانه به زنان كُرد در پاریس، بار دیگر چهره‌ی سیاه و دشمنی عمیق آنان را نمایان ساخت. مسلما زنان و ملت كُرد و تمامی انسان‌های شرافتمند این حمله‌ی وقیحانه و غیرانسانی را فراموش نخواهند كرد و هیچگاه در مقابل آن سكوت اختیار نخواهند کرد. عدم پیگری و شناساندن عاملان این جنایت به افكار عمومی جهانیان، گواهی بر نقش مستقیم دولت فرانسه در آن می‌دهد. رویداد پاریس حامل پیام ادامه سیاست دشمنی و انكار خلقمان بود، غافل از آنكه این ملت با اراده و روح مبارز و شكستناپذیریِ این شهیدان انتقامی تاریخی از آنها خواهد گرفت. یاد و خاطره رفیق سارا برای همیشه در دل و فكر زنان، مخصوصا زنان كُرد و تاریخ مبارزه‌ی آزادی‌خواهی ماندگار خواهد ماند.